Privacyverklaring

De volgende Privacyverklaring bevat details over hoe BitiCodes (de Gegevensbeheerder) uw Persoonsgegevens verzamelt, opslaat, verwerkt of gebruikt. Wij verzamelen en verwerken al onze gegevens voor zover het functioneren van onze website(s) dat vereist en in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving.

Inleiding

Om de privacy van onze klanten te waarderen en te respecteren, verbindt BitiCodes zich ertoe alle gebruikersgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verzamelen en te verwerken, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving inzake privacy. Bovendien verzamelen en verwerken we alleen de minimale gegevens die nodig zijn voor de normale werking van ons bedrijf en de uitvoering van de diensten die we aan onze klanten aanbieden.

U kunt in deze Privacyverklaring verschillende juridische termen tegenkomen. Raadpleeg het gedeelte "Definities" voor meer informatie over de betekenis van elke term.

BitiCodes behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Zorg ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de laatste versie van dit document.

Gebruik het Contactformulier om ons te laten weten of u vragen of zorgen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen of behandelen.

Definities

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de GDPR en meer, hebben we in deze privacyverklaring verschillende vaste termen gebruikt. Hieronder vindt u de definities van elk van deze termen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

In dit gedeelte gaan wij in op wat wij als uw Persoonsgegevens beschouwen en hoe wij deze verzamelen, opslaan en gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Door uw gebruik van onze website kunnen wij sommige van uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit omvat:

Over de beheerder en de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor alle doeleinden treedt BitiCodes in dit geval op als de beheerder voor de verwerking, aangezien wij degenen zijn die uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze website(s) gebruikt.

Wij verzamelen alleen de gegevens die essentieel zijn voor het goed functioneren van onze website en volgen daarbij alle toepasselijke wettelijke richtlijnen, waaronder de GDPR. Wij verzamelen en verwerken alleen gegevens volgens wat wettelijk is toegestaan en/of vereist.

Let op: BitiCodes is niet de Gegevensverwerker. Zodra u een account bij ons registreert en u tijdens het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming geeft, stuurt BitiCodes uw gegevens naar een derde makelaar die automatisch aan u wordt toegewezen. Deze makelaar fungeert dan als de Gegevensverwerker en is belast met de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Hieronder hebben wij de verschillende redenen uitgelegd waarom wij uw gegevens kunnen verzamelen en verwerken, die in dit geval als de wettelijke verwerkingsgronden moeten worden beschouwd:

Waarom BitiCodes Persoonsgegevens van gebruikers verzamelt en hoe we ze gebruiken

Let op: hoewel BitiCodes uw Persoonsgegevens kan verzamelen, zijn wij niet degenen die deze opslaan. Nadat wij u in contact hebben gebracht met een derde makelaar, is deze verantwoordelijk voor uw gegevens. De makelaar waaraan wij u koppelen, zal contact met u opnemen en alle noodzakelijke communicatiekanalen instellen die u kunt gebruiken om contact met hen op te nemen. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen van gegevens en uw persoonsgegevens uit hun database wilt laten verwijderen, neem dan rechtstreeks contact met hen op.

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen tijdens het verlenen van diensten aan u.

Registratie en communicatie

Als u ons registratieformulier invult of het contactformulier gebruikt om contact met ons op te nemen, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om uw registratie te voltooien of uw vraag te beantwoorden. In dit geval gebruiken wij uw gegevens om aan een contractuele verplichting te voldoen en u geeft ons hiervoor toestemming.

Speciale aanbiedingen en promoties

Met uw toestemming kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken om u te informeren over speciale aanbiedingen en promoties die BitiCodes organiseert en waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Websiteverbeteringen en -beveiliging

Gebruikmakend van ons recht op gegevensverzameling uit rechtmatig belang, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken om meer te weten te komen over de prestaties van onze website en de functies en beveiliging ervan te verbeteren voor een betere gebruikerservaring in de toekomst.

Cookies

In dit gedeelte zullen wij kort ingaan op het gebruik van cookies op BitiCodes voor zover dit betrekking heeft op uw Persoonsgegevens. U kunt ons gedetailleerde Cookiebeleid raadplegen voor meer informatie.

Definitie

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die functioneren als individuele identificatiecodes voor elke websitebezoeker. Wanneer u onze website bezoekt, stuurt onze server de unieke cookiecode naar uw apparaat, of dat nu een computer, telefoon of tablet is. Het bestand wordt vervolgens opgeslagen en door onze website gebruikt om u bij een volgend bezoek te herkennen.

Het gebruik

Cookies zijn essentieel voor de goede werking van elke moderne website. Ze helpen ons te begrijpen hoe onze gebruikers omgaan met onze website, zodat we die in de toekomst kunnen verbeteren.

U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk geen toegang heeft tot sommige of alle functies van onze website.

Soorten cookies

De BitiCodes website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Het opslaan van uw persoonsgegevens

BitiCodes bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om u de diensten te verlenen die u van ons vraagt. Zoals eerder vastgesteld, slaat BitiCodes uw Persoonsgegevens niet op haar servers op. In plaats daarvan geven wij ze door aan onze affiliate partnermakelaars, die ze nodig hebben om u de op onze website geadverteerde financiële diensten aan te bieden. Onze partners verbinden zich ertoe uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met alle relevante privacywetgeving en deze niet zonder uw toestemming aan derden door te geven.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onze website maakt gebruik van passende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van de gegevens die u met ons deelt te waarborgen. Dankzij verschillende voorzorgsmaatregelen zijn uw Persoonsgegevens beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De toegang tot uw Persoonsgegevens is beperkt tot het personeel dat minimaal nodig is om u de diensten te verlenen die u via onze website aanvraagt. Al het personeel dat uw Persoonsgegevens kan zien of verwerken, is onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels en zal geen van deze persoonsgegevens openbaar maken zonder een legitieme reden (bijvoorbeeld als dit wordt gevraagd door de rechtshandhaving via officiële kanalen, volgens de wetgeving van het desbetreffende land). Wij zullen verzoeken van derden om toegang tot uw Persoonsgegevens altijd zorgvuldig onderzoeken om de legitimiteit ervan vast te stellen en te bepalen of deze opwegen tegen uw recht op privacy van uw gegevens.

Als u meer wilt weten over hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen, neem dan contact met ons op via het Contactformulier.

Het delen van uw persoonsgegevens

Wij delen sommige van uw Persoonsgegevens met andere Gegevensverwerkers die nodig zijn voor het functioneren van onze website. Dit omvat bijvoorbeeld de IT-dienstverleners die wij gebruiken om onze website voor u beschikbaar te maken. Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met de vereiste derden volgens de bepalingen in dit Beleid, indien van toepassing.

Uw rechten

Hieronder hebben we alle privacyrechten uiteengezet die de GDPR u toekent en alle uitzonderingen die daarop van toepassing zijn. Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.

(a) Persoonlijke toegang: U kunt elke verantwoordelijke voor de verwerking vragen u toegang te verlenen tot alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

(b) Correctie: Als u van mening bent dat een verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens onjuist heeft geregistreerd of als deze moeten worden bijgewerkt, heeft u het recht te vragen deze te wijzigen.

(c) Verwijdering: U heeft het recht te verzoeken dat een Gegevensbeheerder uw Persoonsgegevens en kopieën daarvan verwijdert. Bijkomende gegevensverzamelaars en gegevensverwerkers die over uw persoonsgegevens beschikken, moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.

(d) Beperking: In sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij de behandeling van klachten, kunt u een verantwoordelijke voor de verwerking vragen de toegang tot sommige van uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan te beperken.

(e) Draagbaarheid: U heeft het recht om te verzoeken dat een Gegevensbeheerder uw Persoonsgegevens die zij bij zich hebben naar een derde instantie stuurt onder de GDPR.

(f) Klacht indienen: U kunt een formele klacht indienen over het verzamelen, opslaan of verwerken van uw Persoonsgegevens bij de bevoegde autoriteit in het land waar u woont.

U heeft ook recht op:

Andere uitzonderingen kunnen van toepassing zijn op basis van de lokale wetgeving inzake privacy. Neem contact met ons op als u nog vragen heeft. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden, niet later dan één (1) maand na uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BitiCodes behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring, samen met alle andere inhoud van onze website, bij te werken zonder haar klanten daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de BitiCodes website zal worden geïnterpreteerd als instemming met alle aangebrachte wijzigingen.